777 767 059
general terms and conditions

Všeobecné smluvní podmínky sportovního areálu

VEKTOR sportcentrum

I. Úvodní ustanovení

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí:

1.1 „Provozovatel“ obchodní společnost VEKTOR sportcentrum s.r.o., Rokycanova 2798; 530 02 Pardubice, IČO:

04114931; DIČ: CZ 04114931; zapsaná u OR v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35182

1.2 „Provozovna“ VEKTOR sportcentrum na adrese Rokycanova 2901, 53002 Pardubice.

1.3 „Uživatelem“ fyzická osoba ve věku nejméně 15 let či právnická osoba, která je na základě Smlouvy

oprávněna k využívání nebo jednorázovému využití služeb poskytovaných Provozovatelem v Provozovně.

1.4 „Odpovědnou osobou“ zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem pověřena

dohledem nad čerpáním služeb ze strany Uživatele, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností

bezprostředně souvisejícím s pobytem Uživatele v Provozovně a využitím služeb poskytovaných

Provozovatelem. Jedná-li dle těchto Podmínek Provozovatel, rozumí se tím i jednání Odpovědné osoby.

1.5 „Ceníkem“ přehled cen (úplat za poskytnutí) doplňkových služeb, jiných služeb dle článku VI. a konzumace,

se kterým je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen v okamžiku vstupu do Provozovny. Aktuální

seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na recepci.

1.6 „Provozním řádem“ přehled práv a povinností Uživatele nebo jiné osoby využívající služby v Provozovně

vypracovaný Provozovatelem, který mj. stanoví bližší podmínky poskytování služeb Provozovatelem a se kterým

je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen. Řádné a dostatečné seznámení se s Provozním řádem

je základní podmínkou pro čerpání služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel zakoupením služby

potvrzuje, že se se všemi ustanoveními Provozního řádu v plném rozsahu seznámil a je s nimi srozuměn.

Provozní řád je umístěn na recepci a na webových stránkách Provozovatele.

1.7 „Bezpečnostní a jiné předpisy“ právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví platná a

účinná v době využití služeb Uživatelem, kterými se je Uživatel povinen řídit a které se přímo nebo i jen

zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití Provozovny.

1.8 „Smlouvou“ písemná Smlouva o poskytnutí členství mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo ústní smlouva

mezi Provozovatelem a Uživatelem o využití služeb v rámci zakoupení služby poskytované Provozovatelem.

1.9 „Smluvními stranami“ Provozovatel a Uživatel.

1.11 „Kauce za vystavení karty“ vratná kauce ve výši 100,- Kč za zapůjčení čipové karty.

1.12 „Podmínkami“ tyto Všeobecné smluvní podmínky, se kterými je Uživatel povinen se seznámit při uzavření

písemné nebo ústní smlouvy a které se jako obchodní podmínky stávají součástí Smlouvy s tím, že určují část

jejího obsahu. Všeobecné smluvní podmínky jsou umístěné na recepci a webových stránkách Provozovatele.

II. Jednorázový vstup

2.1 Při jednorázovém vstupu je Uživatel oprávněn využívat služby poskytované Provozovatelem dle Provozního

řádu v časovém úseku jednoho dne (resp. otvírací doby jednoho kalendářního dne). Smlouvou je v takovém

případě ústní dohoda mezi Provozovatelem a Uživatelem, k jejímuž uzavření dochází zaplacením ceny dle

aktuálního Ceníku nebo předáním odpovídajícího poukazu za jednorázový vstup.

2.2. Využité služby nezahrnuté do ceny jednorázového vstupu včetně konzumace budou Provozovatelem

vyúčtovány a Uživatelem uhrazeny v hotovosti při vstupu nebo výstupu z Provozovny.

III. Permanentka

3.1. Permanentka je soubor jednorázových vstupů zakoupených za zvýhodněnou cenu s omezenou dobou

platnosti dle platného Ceníku.

3.2.Permanentka opravňuje Uživatele k vytváření rezervací včetně využívání on-line rezervačního systému.

3.3. Typy permanentek dle platného ceníku.

3.4. Permanentku nelze uplatnit na služby osobních trenérů, marketingové akce Provozovatele a doplňkové

služby.

3.5. Prodloužení Smlouvy, tzn. platnosti permanentky, je možné nejpozději poslední den platnosti permanentky

za podmínky složení celé částky, jež se rovná výši zvolenému typu nové permanentky dle ceníku, vstupy na

permanentkách se sčítají a doba platnosti se prodlužuje dle nově zakoupené permanentky. Prodloužení

Smlouvy, tzn. platnosti permanentky ze zdravotních důvodů, je možné nejpozději poslední den platnosti

permanentky po předložení potvrzení od lékaře o vážném zdravotním stavu klienta, které znemožnilo klientovi

jakýkoliv pohyb (včetně zdravotního a rehabilitačního cvičení) min na 3 měsíce.

3.6. Po uplynutí doby platnosti se permanentka stává neplatnou a nevyužité vstupy propadají.

IV. Depozitní členství

4.1 Depozitní členství a tomu odpovídající práva a povinnosti vznikají uzavřením smlouvy na základě platného

ceníku a Všeobecných podmínek. Smlouva nemusí být uzavřena písemnou formou a v takovém případě je to

dohoda mezi Provozovatelem a Uživatelem, k jejímuž uzavření dochází zaplacením ceny dle aktuálního Ceníku a

seznámení se s Provozním řádem a Všeobecnými podmínkami. Dohoda se stává účinnou složením finanční

částky v Kč odpovídající typu depozitního členství. Depozitní členství se uzavírá na dobu určitou v délce 12

měsíců s možností obnovení.

4.2 Depozitní členství je jako Uživatel oprávněna uzavřít fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

Provozovatel vydá Uživateli po úhradě Poplatku za vystavení karty členskou nepřenosnou depozitní kartu s

potřebnými údaji o Uživateli.

4.3 Princip depozitního členství spočívá ve složení finančních prostředků v Kč na Uživatelův členský účet za

účelem zvýhodněného čerpání vybraných služeb nabízených Provozovnou. Depositní členství dále Uživatele

opravňuje k vytváření rezervací včetně využívání on-line rezervačního systému.

4.4 Typy depozitního členství dle platného ceníku.

4.5 Příslušnou slevu depozitního členství nelze uplatnit na služby osobních trenérů, marketingové akce

Provozovatele a doplňkové služby.

4.6 Prodloužení Smlouvy, tzn. platnosti depozitní karty, je možné nejpozději poslední den platnosti depozitní

karty a za podmínky složení celé částky, jež se rovná výši zvolenému typu depozitního členství. Prodloužení

Smlouvy ze zdravotních důvodů, tzn. platnosti depozitní karty, je možné nejpozději poslední den platnosti

depozitní karty po předložení potvrzení od lékaře o vážném zdravotním stavu klienta, které znemožnilo

klientovi jakýkoliv pohyb (včetně zdravotního a rehabilitačního cvičení) min na 3 měsíce.

4.7 V průběhu platnosti mohou Uživatel či osoba jím pověřená na depozitní kartu skládat finanční prostředky

pouze ve výši zvoleného depozitu. Nižším vkladem, než je původní výše depozitu, je ukončena platnost depozitní slevy.

Uživatel bere na vědomí, že vložený vklad na depositní kartu je nevratný.

4.8 Po uplynutí platnosti se depozitní karta stává neplatnou a nevyčerpané prostředky se stávají majetkem

Provozovatele. Uživatel bere dále na vědomí, že nemá v tomto případě nárok na nevyčerpané prostředky a

ztrácí právo na čerpání výhod spojených s depozitním členstvím.

4.9 Uživatel je povinen se u Odpovědné osoby informovat o svém zůstatku a platnosti depozitní karty. Zároveň

informaci o svém zůstatku a platnosti depozitní karty získá ve svém účtu v on-line rezervačním systému.

V. Elektronický účet uživatele a elektronická peněženka

5.1. V on-line rezervačním systému je umožněna registrace fyzické osobě, která ještě nemá založený svůj účet u

Provozovatele.

5.2. Přes platební bránu „GoPay“ si zaregistrovaná osoba může vložit jakýkoliv finanční obnos

přímo v on-line systému na svůj účet a zřídit tím elektronickou peněženku. Finanční prostředky může také

poslat na účet sportcentra: 2200801864/2010, nebo vložit pomocí platební karty nebo hotově na recepci.

5.3. Vložením finanční částky do elektronické peněženky se zaregistrovaná osoba stává Uživatelem a potvrzuje,

že se seznámila s Provozním řádem a Všeobecnými smluvními podmínkami.

5.4. Elektronickou peněženkou Uživatel hradí jakoukoliv službu nabízenou Provozovatelem dle platného ceníku.

5.5. Elektronická peněženka opravňuje Uživatele k vytváření rezervací včetně využívání on-line rezervačního

systému.

5.6. Elektronická peněženka nemá omezenou dobu platnosti. Nevyčerpanou finanční hotovost nelze Uživateli

vrátit.

VI. Jiné služby

6.1. Provozovatel poskytuje v Provozovně právnickým či fyzickým osobám (dále jen „Zákazník“) rovněž

doplňkové služby, a to zejména hostinské služby. Seznam služeb s výší úplaty v jednotlivých případech je

uveden v Ceníku.

6.2. Doplňkové služby dle předchozího odstavce jsou poskytovány jednorázově nebo opakovaně na základě

předchozí objednávky ze strany Zákazníka.

6.3. Zákazník je povinen jmenovat před využitím služeb dle tohoto odstavce odpovědnou osobu, která bude

jeho jménem oprávněna potvrdit rozsah služeb a konzumaci pro účely vyúčtování, a o této volbě informovat

Provozovatele před poskytnutím služeb.

6.4. Za poskytnutí služeb je Zákazník povinen provést úhradu přímo na recepci.

6.5. Osoby účastnící dle tohoto článku ze strany Zákazníka mají přístup pouze do prostor vyhrazených pro

poskytnutí takových služeb v konkrétním případě, není-li sjednáno něco jiného. V tomto ohledu jsou povinny

řídit se plně pokyny Odpovědné osoby.

VII. Úhrada služeb poukázkami na sport a relax

7.1 Uživatel je oprávněn hradit služby poskytované Provozovatelem poukázkami na sport a relax. Seznam

smluvních partnerů, kteří vydávají tyto poukázky je umístěn v recepci Provozovatele. Pokud bude cena

poskytované služby nižší než nominální cena poukázky, není Provozovatel povinen Uživateli rozdílnou částku

vracet. Uživatel, tím že touto poukázkou platí, dává k tomuto ustanovení souhlas.

VIII. Další ustanovení

8.1. Uživatel uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění

práv a povinností dle Smlouvy a Podmínek, neučinil-li tak již v rámci Smlouvy.

8.2. Uživatel je povinen Provozovateli zřetelnou formou oznámit změnu osobních údajů ve smyslu odstavce 8.1

Podmínek.

8.3. Uživatel prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a Bezpečnostními

předpisy, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve

využití služeb Provozovatele, neučinil-li tak již v rámci Smlouvy.

8.4. Uživatel je povinen řídit se při využívání služeb Provozovatele pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem

a předpisy uvedenými v předchozím odstavci.

8.5. V případě, že Uživatel nevyužije rezervované služby ve sjednaném rozsahu a termínu a tuto skutečnost

neoznámí Provozovateli dle rezervačního řádu předem, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení ceny v

plné výši ceny (dle základního ceníku) za rezervovanou službu. Uživatel je povinen tuto cenu uhradit.

Provozovatel má právo na odečtení z členské karty za tuto službu. Při opakovaném nevyužití rezervace je

Provozovatel oprávněn Uživateli možnost rezervace služeb zrušit.

8.6. Uživatel, kterému je dle zakoupené služby umožněna opakovaná rezervace služeb, musí mít v lhůtě držení

dvou či více rezervací na svém účtu minimální zůstatek rovnající se součtu cen rezervovaných služeb.

8.7. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinnosti ze strany Uživatele,

zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání Smlouvy, nerespektování Provozního řádu,

bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku

Provozovatele, příp. zdraví Odpovědné osoby, dalšího Uživatele či třetích osob při využití služeb.

8.8. Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Uživateli nebo jiným osobám při poskytnutí služeb se řídí

platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených nebo odložených v

Provozovně, jestliže je Uživatel zanechal mimo místa určená Provozovatelem.

8.9. Uživateli nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu Provozovny

v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce, provozní uzavírky atd.).

8.10. Provozovatel poskytuje Uživateli za úplatu služby dle Provozního řádu, Ceníku a těchto Podmínek.

8.11. Není-li Provozovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu

vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. V případě zásahu vyšší

moci není Uživatel oprávněn uplatňovat vůči Provozovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou Smluvním stranám známé a k návrhu Smlouvy

přiložené. Jako takové určují část obsahu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

9.2. Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných

právních předpisů, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění.

9.3. V případě jakýchkoli sporů právních vztahů založených Smlouvou či Podmínkami sjednávají smluvní strany

příslušnost obecného soudu Provozovatele.

9.4. Od 1.2.2016 je Česká obchodní inspekce subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

(ADR). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě

stran.

9.5. Tyto obchodní podmínky Provozovatele vstupují v platnost ke Smlouvám uzavřeným od 1.6.2019.

Provozní řád

VEKTOR sportcentrum v prostorách polyfunkčního domu Rokycanova 2901, Pardubice.

Provozovatelem je VEKTOR sportcentrum s.r.o., obchodní společnost s předmětem podnikání:

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvičení pro veřejnost.

Odpovědná osoba: Ing. Gabriela Kristlová

I. Základní ustanovení

Provozní řád upravuje vztahy, kde na jedné straně je právnická osoba VEKTOR sportcentrum s.r.o.

IČ 04114931, se sídlem Rokycanova 2798, 53002 Pardubice, (dále jen „provozovatel“) a na straně

druhé je návštěvník a/nebo uživatel služeb sport centra v provozovně Rokycanova 2901, 530 02

Pardubice (dále jen „návštěvník“).

Vstupem do provozovny se návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování provozního řádu a

pokynů personálu VEKTOR sport centra.

II. Všeobecné údaje

a) Provozní doba po-pá 6.30-21.30

So 7.30-13.00

Ne 7.30-13.00 a 16.00-20:30

b) Vytápění - vytápění s regulovanou teplotou 18-22 °C

c) Větrání -přímé okny a pomocí vzduchotechniky

d) Prostor je napojen na veřejný řád s pitnou vodou a rozvod TUV

III. Pokyny

1. Návštěvník provozovny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v

souladu s ním.

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu provozovny nebo čerpat

jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle platného

ceníku.

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou

našeho centra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za

zdravotní stav cvičenců nenese VEKTOR sportcentrum s.r.o. žádnou zodpovědnost.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a

čistou sportovní obuv. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani

zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory

provozovny.

5. Veškeré svršky, včetně bot, je každý povinen uložit do šatny do uzamykatelné skříňky.

6. Cennosti, jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné, je nutné předat obsluze recepce. Za

cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

7. V případě zjištění jakéhokoli poškození prostor, přístroje a/nebo cvičebních pomůcek je

povinností návštěvníka bez zbytečných odkladů uvedenou skutečnost oznámit obsluze recepce.

8. Při cvičení je každý návštěvník povinen používat ručník pro ochránění cvičebních pomůcek a

posilovacích strojů.

9. Po skončení cvičení si každý návštěvník po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Otře

rukověti a madla strojů připraveným desinfekčním prostředkem. Žádáme všechny návštěvníky

centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost. Je přísně zakázáno přemisťovat cvičební

stroje a jejich součásti mimo jejich vyhrazená stanoviště.

10. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze recepce bez zbytečných

odkladů a učinit o zranění záznam.

11. V případě krádeže je každý povinen ohlásit bez zbytečných odkladů tuto skutečnost obsluze

recepce. Dále je povinností poškozeného zavolat policii k sepsání protokolu a vyplnit tiskopis pro

pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

12. V centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.

Dále platí zákaz konzumace vlastních potravin.

13. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu fitness centra se smí děti

pohybovat v prostorech cvičebních sálů, a to pouze v doprovodu rodičů či zákonných zástupců,

kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

14. Za děti do 3 let na lekcích vedených instruktorem zodpovídají rodiče či jejich zákonný zástupce

nebo doprovod dítěte. Za návštěvníka ve věku 3 – 15 let přebírá odpovědnost instruktor po dobu

konání vedené lekce a přítomnosti daného návštěvníka v sálu, kde lekce probíhá.

15. Za děti od 6ti týdnů do 6ti let zdržující se v hlídacím koutku fitness centra v časech, kdy je

zajištěna a řádně uhrazena služba hlídání, zodpovídají osoby k tomu určené. V případě, kdy rodič či

zákonný zástupce zanechá dítě v dětském koutku mimo služby hlídání či v době hlídání, ale bez

úhrady služby, činí tak na vlastní zodpovědnost a odpovídá za případnou škodu způsobenou tímto

jednáním.

16. Za samostatně cvičícího návštěvníka mladšího 18 let zodpovídají rodiče. Za návštěvníka ve věku

15 – 18 let přebírá odpovědnost instruktor po dobu konání vedené hodiny a přítomnosti daného

návštěvníka v sálu, kde lekce probíhá.

17. Do všech prostor provozovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem

návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném

oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele

oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být

ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

18. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná

o čin neúmyslný.

19. Zakazuje se pod pokutou až 10 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování

záznamů prostor sportovního centra bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to

všem návštěvníkům.

20. Bez předchozího souhlasu provozovatele se zakazuje pořádat soukromé akce v prostorách

sportcentra.

21. Bez předchozího souhlasu provozovatele se zakazuje poskytovat trenérské služby klientům.

22. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou.

Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou členské karty, jejím poškozením nebo

zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako

náklady za výměnu členské karty.

23. Návštěvník je povinen pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového

volání, který je vyvěšen na stěnách toalet pro hendikepované.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento Provozní řád je platný a účinný od 1. 5. 2019. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit

Provozní řád bez předchozího upozornění.

Porušení Provozního řádu ze strany návštěvníka je důvodem k ukončení návštěvy sportcentra a

k rozvázání smluvního vztahu mezi provozovatelem a návštěvníkem.

Návštěvník prohlašuje, že se s Provozním řádem seznámil a souhlasí s jeho obsahem

V Pardubicích 1.5.2019