777 767 059
Data Privacy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme

vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny

podstatné informace poskytujeme.

Při zpracování a ochraně osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy,

zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a

českým právním řádem.

Všechny podstatné informace naleznete dále v textu.

Osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením GDPR a českým zákonem o

zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

• osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem

• osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je

nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný

• zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na

nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány

• zpracováváme pouze přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje

• osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který

jsou zpracovávány

• osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně

jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před

neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo

poškozením.

Pro snazší orientaci v textu je na následující straně obsah tohoto dokumentu, jež lze využít k navigaci

v rámci tohoto dokumentu.

Pevně věříme, že informace uvedené v tomto dokumentu pro vás budou srozumitelné. Pokud přesto

něčemu nebudete rozumět, nebo si něčím nebude jisti, vždy se na nás může obrátit s dotazem.

Předejde se tím řadě nedorozumění.

Stránka 2 z 25

OBSAH

Informace o zpracování osobních údajů ................................................................................................. 1

ZÁKLADNÍ Informace o zpracování osobních údajů ................................................................................ 3

správce osobních údajů....................................................................................................................... 3

jaké osobní údaje a od jakých osob zpracováváme?........................................................................... 3

k jakým účelům osobní údaje potřebujeme? ...................................................................................... 4

na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?.................................................... 4

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?............................................................................................... 5

od koho osobní údaje získáváme?....................................................................................................... 5

Komu osobní údaje předáváme?......................................................................................................... 5

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?......................................................... 6

Uplatňování práv subjekty údajů ............................................................................................................ 7

obecně k uplatňování práv.................................................................................................................. 7

konkrétně k uplatňování jednotlivých práv......................................................................................... 8

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků H-centra................................................................ 13

Informace o zpracování osobních údajů účastníků akcí........................................................................ 15

Informace o zpracování osobních údajů trenérů H-centra ................................................................... 16

Informace o zpracování osobních údajů účastníků kempů................................................................... 18

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání......................................................... 20

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů ............................................................ 21

Informace o zpracování osobních údajů potenciálních obchodních partnerů...................................... 23

Informace o zpracování osobních údajů Osob seznámených s pravidly pohybu po pracovišti

společnosti............................................................................................................................................. 24

Stránka 3 z 25

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VEKTOR sportcentrum s.r.o. se sídlem Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká

republika, IČ: 04114931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

sp. zn. C 35182, která je zároveň správcem vašich osobních údajů (dále jen jako „Správce“). Správce

nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a vůči Správci se můžete dovolávat většiny svých

práv uvedených dále.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na

starost a která dohlíží nad řádným zpracováním a ochranou osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo v případě uplatňování práv

se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

• osobně na adrese VEKTOR sportcentra, Rokycanova 2901, Pardubice

• dopisem doručeným na adresu VEKTOR sportcentra, Rokycanova 2901, Pardubice

• dopisem doručeným do sídla Správce na adrese VEKTOR sportcentra, Rokycanova 2798,

Pardubice Česká republika

• emailem zaslaným na emailovou adresu kristlova@vektorsport.cz

Dovolujeme si vás zároveň požádat o přednostní využití uvedené emailové adresy. Při využití uveͲ

dené emailové adresy předpokládáme nejrychlejší vyřízení vašeho dotazu nebo vaší žádosti.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A OD JAKÝCH OSOB ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet

naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy, případně

pokud máme ke zpracování váš souhlas. Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících

osob:

• pracovníci a zástupci našich obchodních partnerů a potenciálních obchodních partnerů

Stránka 4 z 25

• hosté na našich akcích (účastníci akcí)

• zákazníci sportcentra

• trenéři sportcentra

• uchazeči o zaměstnání u nás

• naši zaměstnanci

Osobní údaje vždy zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel

zpracování.

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Účely zpracování osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného

vztahu s vámi nebo vzhledem k vám poskytovaným službám či našim oprávněným zájmům.

NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu

tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad

Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

• splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

• splnění smlouvy uzavřené s vámi

• udělení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních

účelů

• existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování

osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost vaše zájmy nebo

vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů

Stránka 5 z 25

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě,

že nám zpracování osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví zpravidla i dobu, po kterou tak máme

konat. Pokud zpracováváme osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s vámi, je

nutné osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na

základě uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě

jen do okamžiku odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely

našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá.

OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme primárně přímo od vás nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem.

Máte tak pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytnete a jaké ne.

Některé osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků nebo

z internetu. V určitých případech získáváme osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni

vás informovat.

KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

Osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání osobních údajů

mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech:

• předání osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání osobních

údajů státním orgánům nebo úřadům)

• předání osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu

uzavřenou s vámi

• osobní údaje předáváme jiné společnosti našeho holdingu

• osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy

určitou činnost, při které dochází ke zpracování osobních údajů, nejsme schopni

vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou

osobu; tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní,

že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření,

aby jí prováděné zpracování osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby

byla zajištěna ochrana vašich práv; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná

smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování,

povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti

a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR;

odpovědnost za zpracování osobních údajů má ale vždy Správce (ne zpracovatel)

Stránka 6 z 25

Nikdy nepředáváme vaše osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský

hospodářský prostor) ani mezinárodním organizacím.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Některá práva máte nezávisle na právním

důvodu zpracování (právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na

omezení zpracování) a některá práva máte jen při zpracování na základě určitého právního důvodu:

• právo na přenositelnost údajů – právním důvodem musí být váš souhlas nebo splnění

smlouvy

• právo vznést námitku – právním důvodem musí být náš oprávněný zájem

• právo odvolat souhlas – právním důvodem musí být udělený souhlas

Máte samozřejmě také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Stránka 7 z 25

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTY ÚDAJŮ

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

Máme povinnost usnadňovat vám jako subjektům údajů výkon vašich práv, proto je možné nás

kontaktovat v této souvislosti různými způsoby (osobně, dopisem, emailem, telefonicky,

prostřednictvím datové schránky). Kontaktní údaje pro všechny tyto způsoby uvádíme v části týkající

se Správce. Vzhledem k tomu, že je naší povinností ověřit vaši totožnost při prověřování vaší žádosti,

jsou některé způsoby uplatňování práv vhodnější než jiné. Ideální způsoby uplatňování práv, které

ušetří čas vám i nám, jsou následující:

• zaslání dopisu na adresu sídla Správce s vaším úředně ověřeným podpisem

• zaslání emailu na emailovou adresu Správce podepsaného vaším zaručeným

elektronickým podpisem

• zaslání datové zprávy do datové schránky Správce

• osobně na předem dohodnuté schůzce

Abychom byli schopni rychle a řádně vaši žádost vyřídit, je potřeba, aby z žádosti jasně vyplývalo

následující:

• kdo žádost podává (vaše jméno a příjmení, datum narození a adresa)

• jaké právo je žádostí uplatňováno (stačí popsat slovy, případně odkazem na příslušný

článek Nařízení GDPR)

• čeho se žádostí domáháte a případně proč (blíže vysvětleno níže u jednotlivých práv)

• jakým způsobem si přejete zaslat odpověď (dopisem, emailem, telefonicky, do datové

schránky)

• vaše kontaktní údaje (telefon, email) pro naše případné doplňující dotazy

Naší povinností je vyřídit žádost bezplatně, nicméně pokud by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo

nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, máme právo požadovat zaplacení přiměřeného

poplatku (o jehož výši bychom vás předem informovali) zohledňujícího administrativní náklady spojené

s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, anebo

máme právo odmítnout žádosti vyhovět.

Na žádost odpovíme vždy nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

Stránka 8 z 25

KONKRÉTNĚ K UPLATŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁV

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo po nás chtít potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a přehled těchto údajů od nás

získat. Dále máte právo v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů získat od nás následující

informace:

• účely zpracování vašich osobních údajů

• kategorie dotčených osobních údajů

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou

zpřístupněny (zejména příjemci ze zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský

prostor nebo mezinárodní organizace)

• plánovaná doba uložení vašich osobních údajů

• existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, práva na

omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti jejich zpracování

• právo podat stížnost u dozorového úřadu

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud bychom vaše osobní údaje

nezískali přímo od vás

• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování a s tím související informace

V případě, že to nebude z žádosti jasně vyplývat, můžeme vás požádat o upřesnění, jakých přesně

vašich osobních údajů se žádost týká.

Pokud si budete přát také kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme, máte na to právo a první

takové poskytnutí je bezplatné. Za další kopie můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uplatňováním tohoto práva ale nesmějí být nepříznivě

dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo po nás chtít opravit vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo

nepřesné. Stačí nám dát vědět, jaké údaje a jak máme opravit. Učiníme tak bez zbytečného odkladu.

Také máte právo po nás požadovat, abychom vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou

neúplné, doplnili dle vašeho pokynu. Toto přání splníme, pokud doplňované osobní údaje skutečně

potřebujeme pro účely daného zpracování.

Stránka 9 z 25

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme vás informovat i o

příjemcích vašich osobních údajů, jimž byly vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme

oznámili vámi požadované opravy nebo doplnění vašich osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Právo požadovat po nás vymazání vašich osobních údajů máte v následujících případech:

• jste toho názoru, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je

shromáždili nebo jinak zpracovali

• odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě jsme vaše osobní

údaje zpracovávali, a jste toho názoru, že již nemáme žádný další právní důvod pro jejich

zpracování

• vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našich

oprávněných zájmů a jste toho názoru, že již nemáme žádné převažující oprávněné

důvody pro jejich zpracování

• vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého

marketingu

• jste toho názoru, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně

• jste toho názoru, že se na nás vztahuje povinnost vaše osobní údaje vymazat stanovená

právem Evropské unie nebo právem členského státu Evropské unie

• jste dítětem mladším stanoveného věku a vaše osobní údaje byly shromážděny s vaším

souhlasem v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve své žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených

případů požadujete vymazání vašich osobních údajů a také jaké přesně vaše osobní údaje požadujete

vymazat. Žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že žádost shledáme důvodnou a zpracování vašich osobních údajů nebude nezbytné:

• pro výkon práva na svobodu projevu a informace,

• pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo

členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu

provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni,

• z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

Stránka 10 z 25

• pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či

pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo

vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,

• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

tak bez zbytečného odkladu požadované osobní údaje vymažeme.

V případě, že jsme vaše osobní údaje zveřejnili a následně je v rámci uplatňovaného práva na výmaz

vymazali, jsme také povinni s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně

technických opatření, zajistit informování správců, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že i po nich je

požadováno, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme vás informovat i o

příjemcích vašich osobních údajů, jimž byly vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme

oznámili vámi požadované výmazy vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Omezením zpracování osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich zpracování

s výjimkou uložení. Jinak řečeno, osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si i nadále ponecháváme

(tzn. nemůžeme je vymazat), ale nejsme oprávněni takové osobní údaje jakkoliv používat.

Právo požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů máte v následujících případech:

• popíráte přesnost vašich osobních údajů

• jste toho názoru, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale místo výmazu

vašich osobních údajů požadujete jen omezení jejich použití

• my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování (měli bychom je tudíž

vymazat), ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

• vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našich

oprávněných zájmů, o které zatím nebylo z naší strany rozhodnuto

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve své žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených

případů požadujete omezení zpracování vašich osobních údajů a také zpracování jakých přesně vašich

osobních údajů požadujete omezit. Žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze

vyhovět.

V případě, že žádost shledáme důvodnou, tak bez zbytečného odkladu omezíme zpracování

požadovaných osobních údajů. Během trvání tohoto omezení jsme oprávněni tyto osobní údaje

zpracovávat jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Stránka 11 z 25

z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného

zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie.

Pokud odpadnou důvody pro omezení zpracování osobních údajů, tak vás na to upozorníme a poté

omezení zpracování zrušíme.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme vás informovat i o

příjemcích vašich osobních údajů, jimž byly vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme

oznámili vámi požadované omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu nebo na základě

smlouvy uzavřené s vámi, a toto zpracování provádíme automatizovaně (tzn. ne manuálně), máte

právo po nás požadovat, abychom vám předali (případně umožnili stáhnout) vaše osobní údaje, které

jste nám sami poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

případně i požadovat, abychom tyto osobní údaje poskytli přímo jinému správci.

Přání, abychom vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, vyhovíme pouze v případě, že to bude

technicky možné.

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste v žádosti uvedli, k jakým vašim osobním údajům se tato

žádost vztahuje, a zda si přejete, abychom předali dané osobní údaje pouze vám či přímo jinému

správci a jakým způsobem bychom tak měli učinit. Bez těchto informací nelze žádosti vyhovět.

Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud by

toto hrozilo, musíme žádost odmítnout nebo jí nevyhovět zcela.

Právo vznést námitku

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv

proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále vaše osobní údaje takto nezpracovávali.

V žádosti musí být jasně uvedeno, k jakým osobním údajům se námitka vztahuje a proti jakému

zpracování je námitka vznášena. Žádost by také měla být přiměřeně odůvodněna.

Po obdržení vaší žádosti je naší povinností dále vaše osobní údaje nezpracovávat, anebo prokázat, že

existují závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy

a svobodami, nebo že je zpracování těchto osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu

právních nároků.

V případě, že zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv proti

tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále vaše osobní údaje takto nezpracovávali. V

Stránka 12 z 25

žádosti musí být jasně uvedeno, že se námitka vznáší proti zpracování pro účely přímého marketingu

a k jakým osobním údajům se vztahuje.

Po obdržení vaší žádosti je naší povinností dále vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu

nezpracovávat.

Další práva

Máte také právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném

zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by se vás obdobným

způsobem významně dotýkalo s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí

• bylo nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené s vámi

• bylo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás

vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod

a oprávněných zájmů

• bylo založeno na vašem výslovném souhlasu

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu se zpracováním

osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena

zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení

GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě vašeho obvyklého

bydliště, místa výkonu vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto

dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora

27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

Stránka 13 z 25

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ VEKTOR

sportcentra

Zákazníky VEKTOR sportcentra bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů, které

nám již byly poskytnuty nebo které jsme získali či získáme později v souvislosti s poskytováním našich

služeb.

1. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

1.1 Základním účelem zpracování vašich osobních údajů je poskytnutí služeb VEKTOR sportcentra a s

tím související komunikace s vámi. Zpracování vašich osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění

smlouvy uzavřené s vámi.

1.2 V souvislosti s poskytovanými službami máme dále některé povinnosti stanovené různými

právními předpisy, např.:

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

• zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

• a prováděcími předpisy k těmto zákonům

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování vašich osobních

údajů.

1.3 Některé vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů

formou přímého marketingu, což je náš oprávněný zájem. Vaše osobní údaje na základě

oprávněného zájmu dále zpracováváme za účelem zjištění zpětné vazby (tj. zejména vaší

spokojenosti) k našim službám, rozhodnete-li se nám dobrovolně za tímto účelem svěřit vaše

osobní údaje.

1.4 Po ukončení poskytování služeb budeme některé vaše osobní údaje dále zpracovávat za účelem

plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

1.5 Vaše osobní údaje budeme po skončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem

vyřizování vašich reklamací, za účelem obrany v případném sporu s vámi a za účelem vymáhání

případného našeho nároku vůči vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.

2. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

• naši zpracovatelé

• orgány veřejné správy

3. Doba uložení osobních údajů

Stránka 14 z 25

3.1 Vaše osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.

3.2 Po ukončení poskytování služeb budeme mít vaše osobní údaje uloženy po dobu stanovenou

příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení

poskytování služeb.

4. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo na přenositelnost osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stránka 15 z 25

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ AKCÍ

Osoby, které přijaly pozvání na námi pořádanou nebo sponzorovanou akci, bychom rádi informovali o

zpracování jejich osobních údajů ve formě fotografií a videozáznamů, které mohou být na akci

pořízeny.

5. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

5.1 Účelem zpracování fotografií a videozáznamů je naše propagace a propagace našeho podnikání,

případně propagace celého stavebního holdingu enteria, a to na internetu, sociálních sítích nebo

různých propagačních materiálech.

5.2 Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

6. Příjemci osobních údajů

Fotografie a videozáznamy můžeme předávat následujícím subjektům:

• náš fotograf

• správce našich internetových stránek a profilů na sociálních sítích

• reklamní nebo mediální agentura, se kterou spolupracujeme

• případně další naši zpracovatelé

• další společnosti ve stavebním holdingu

• široká veřejnost

7. Doba uložení osobních údajů

7.1 Fotografie a videozáznamy budeme mít uloženy po dobu 1 roku od jejich pořízení.

7.2 Na internetu, na sociálních sítích a v tištěných materiálech mohou být fotografie a videozáznamy

umístěny trvale.

8. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

• právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stránka 16 z 25

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TRENÉRŮ VEKTOR

SPORTCENTRA

Trenéry působící ve bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů, které nám byly nebo

budou poskytnuty.

9. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

9.1 Základním účelem zpracování vašich osobních údajů je zajištění spolupráce mezi námi a vámi a

komunikaci s vámi. Zpracování vašich osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy

uzavřené mezi námi a vámi.

9.2 V souvislosti se vzájemnou spoluprací máme dále některé povinnosti stanovené různými

právními předpisy, např.:

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

• zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

• a prováděcími předpisy k těmto zákonům

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování vašich osobních

údajů.

9.3 Některé vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů

formou přímého marketingu, což je náš oprávněný zájem.

9.4 Po ukončení spolupráce s vámi budeme některé vaše osobní údaje dále zpracovávat za účelem

plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naši právní povinnost.

9.5 Vaše osobní údaje budeme po skončení spolupráce s vámi zpracovávat také za účelem obrany

v případném sporu s vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči vám. Jedná se

o náš oprávněný zájem.

10. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

• naši zpracovatelé

• naši zákazníci

11. Doba uložení osobních údajů

11.1 Vaše osobní údaje budeme mít uloženy po dobu spolupráce s vámi.

11.2 Po skončení spolupráce s vámi budeme mít vaše osobní údaje uloženy po dobu stanovenou

příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od skončení

spolupráce s vámi.

Stránka 17 z 25

12. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stránka 19 z 25

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stránka 20 z 25

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Uchazeče o zaměstnání v naší společnosti bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů

uvedených v životopise (a případně i motivačním dopise), který nám byl poskytnut přímo uchazečem

o zaměstnání nebo spolupracující personální agenturou, případně osobních údajů získaných během

výběrového řízení.

17. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

17.1 Účelem zpracování vašich osobních údajů je uskutečnění výběrového řízení na volnou pozici.

17.2 Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

17.3 Vaše osobní údaje můžeme dále evidovat, abychom vám v budoucnu mohli nabídnout pracovní

pozici nebo účast ve výběrovém řízení.

17.4 K této další evidenci vašich osobních údajů dochází pouze na základě vašeho výslovného

souhlasu.

18. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

• naši zpracovatelé

• další společnosti ve skupině

19. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme mít pro výše uvedený účel uloženy pouze po dobu výběrového řízení, tzn.

jen do okamžiku výběru nového zaměstnance na tuto volnou pozici. V případě další evidence vašich

osobních údajů za účelem nabízení pracovních pozic a účastí ve výběrových řízeních v budoucnu budou

vaše osobní údaje uloženy po dobu do odvolání souhlasu.

20. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

• právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stránka 21 z 25

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Naše obchodní partnery (vyjma našich zákazníků) bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních

údajů, které jsme získali v souvislosti se vzájemným obchodním vztahem.

21. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

21.1 Základním účelem zpracování vašich osobních údajů je realizace vzájemného obchodního

vztahu. Zpracování vašich osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž

základě je založen daný obchodní vztah.

21.2 V souvislosti s daným obchodním vztahem máme dále řadu povinností stanovených různými

právními předpisy, např.:

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

• zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

• a prováděcími předpisy k těmto zákonům

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování vašich osobních

údajů.

21.3 Některé vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů

formou přímého marketingu, což je náš oprávněný zájem.

21.4 Po ukončení obchodního vztahu budeme některé vaše osobní údaje dále zpracovávat za účelem

plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

21.5 Vaše osobní údaje budeme po skončení obchodního vztahu zpracovávat také za účelem obrany

v případném sporu souvisejícím s tímto obchodním vztahem a za účelem vymáhání případného

našeho nároku souvisejícího s tímto obchodním vztahem. Jedná se o náš oprávněný zájem.

22. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

• naši zpracovatelé

• další společnosti ve skupině

23. Doba uložení osobních údajů

23.1 Vaše osobní údaje budeme mít uloženy po dobu trvání obchodního vztahu, případně po dobu

trvání hrozby sporu souvisejícího s tímto právním vztahem nebo po dobu existence nároku

souvisejícího s tímto právním vztahem.

Stránka 22 z 25

23.2 Po skončení obchodního vztahu budeme mít vaše osobní údaje uloženy po dobu stanovenou

příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od skončení

obchodního vztahu.

24. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

• právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stránka 23 z 25

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POTENCIÁLNÍCH

OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Potenciální obchodní partnery bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů (zejména

kontaktních), které jsme získali přímo od nich, z veřejně dostupných zdrojů (nejčastěji internet)

25. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

25.1 Účelem zpracování vašich osobních údajů je přímý marketing.

25.2 Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

25.3 Osobní údaje mohou být dále zpracovávány také za účelem obrany v případném sporu s vámi

nebo za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.

26. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

• naši zpracovatelé

• další společnosti holdingu

27. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme mít pro účely přímého marketingu uloženy po neomezeně dlouhou dobu.

Pro účely obrany v případném sporu nebo za účelem vymáhání případného nároku po dobu trvání

vymahatelného nároku nebo nebezpečí sporu.

28. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

• právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stránka 24 z 25

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB SEZNÁMENÝCH

S PRAVIDLY POHYBU PO PRACOVIŠTI SPOLEČNOSTI

Osoby, které byly seznámeny s pravidly BOZP a PO ze strany společnosti, zejména se základními

pravidly na staveništi, bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu jméno,

příjmení, zaměstnavatel (jiná osoba, v jejímž zájmu, nebo na jejíž pokyn jedná subjekt osobních údajů)

datum narození a podpis.

29. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

29.1 Účelem zpracování je prokazatelné seznámení osob, které se budou volně pohybovat po

pracovišti společnosti, s pravidly BOZP a PO z důvodů prevence rizik a zvýšení bezpečnosti

takových osob. Společnost vyžaduje osobní údaje v minimálním rozsahu tak, aby byl naplněn

účel zákona.

29.2 Právním důvodem pro toto zpracování je plnění našich zákonných povinností vycházejících

zejména z:

• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

• zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

• a prováděcí předpisy k těmto zákonům

29.3 Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu

souvisejícím s vaším pohybem po pracovišti společnosti a za účelem vymáhání případného

našeho nároku souvisejícího s vaším pohybem po pracovišti společnosti. Jedná se o náš

oprávněný zájem.

30. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

• investor zakázky, jejíž plnění probíhá na pracovišti

• státní orgány

31. Doba uložení osobních údajů

31.1 Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu fungování pracoviště společnosti (zejména po dobu

fungování staveniště), nejdéle však po dobu 5 let od skončení vašeho pohybu po pracovišti

společnosti, nestanoví-li právní předpis dobu delší.

Stránka 25 z 25

3.4 Osobní údaje mohou být případně uloženy po dobu trvání hrozby sporu souvisejícího s vaším

pohybem po pracovišti společnosti nebo po dobu existence nároku souvisejícího s vaším

pohybem na pracovišti společnosti.

32. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu osobních údajů

• právo na výmaz osobních údajů

• právo na omezení zpracování osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

• právo podat stížnost u dozorového úřadu